Seysmogeodinamika   laboratoriyasi

1.    Seysmogeodinamika   laboratoriyasi 2016 – yilda tashkil topgan.

2.    Laboratoriya xodimlarining tarkibi:
f.m.f.n. Nurmatov U. A., -  laboratoriya mudiri;
geol – min.f.n. Sodiqov Yu. M. – katta ilmiy xodim;
f.m.f.n. Usmonova M.T. - katta ilmiy xodim;
f.m.f.n. Sodiqov F. S. - kichik ilmiy xodim;
 Yusupdjanova U.A. - kichik ilmiy xodim;
 Adilov I. – muhandis;
 Xudayberdiyeva N.S. – laborant

Laboratoriyaning ilmiy yo'nalishlari:

-    Litosfera va yer qodig'idagi  turli o'lchamdagi tektonik strukturalarning hosil bolish, rivojlanish sabablarini va geodinamik jarayonlarning quvvat manbalarini organish;
-    Kuchli zilzilalalrning sodir bo'lishining tabiati va tektonik sharoitlarini o'rganish;
-    Zilzilalalrni uzoq muddatli prognoz qilishining geologo-tektonik asoslarini ishlab chiqish seysmogen zonalarni aniqlash va xaritalash;
-    Turli masshtabdagi seysmik rayonlashtirishning (USR – Umumiy seysmik rayonlashtirish, MSR – Mukammal seysmik rayonlashtirish, SMR - seysmik mikrorayonlashtirish ) seysmotektonik asosini yaratish;

Laboratoriyaning tarixi:
«Seysmogeodinamika»  laboratoriyasi  2016 – yili «Seysmotektonika» va «Geodinamika» laboratoriyalarini biriktirish orqali tashkil etilgan.  Institut tashkil topgan  davrda  seysmotektonik va geodinamik izlanishlar UzSSR FA Seysmologiya Institutining « Zilzilalalrni prognoz qilish qilish bo'limi» tarkibidagi «Seysmotektonik rayonlashtirish» laboratoriyasi tomonidan amalga oshirilgan.
1970- yili iyul oyidan boshlab laboratoriya «Yer qobig'ining hozirgi zamon harakatlari» laboratoriyasi deb atala boshlagan. 1970- yil may oyidan boshlab seysmotektonik izlanishlar, «Geofizik maydonlar variatsiyasi» laboratoriyasi tarkibiga kiritilib O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining № 75 sonli buyrug'iga asosan «Geofizik maydonlar variatsiyasi va seysmotektonika» deb yuritila boshlandi. Geodinamik izlanishlar « Yer qobig'ining zamonaviy harakatlari» laboratoriyasu tomonidan olib borildi. 1985 – yildan ushbu laboratoriya «yer qobig'ining dinamikasi»  deb yuritila boshlandi. 1986 – yili  laboratoriya nomi «Geodinamika» deb yuritila boshlandi.
1977 yil UzSSR FA Prezidiumining qarori bilan Seysmologiya Instituti tarkibida mustaqil «Seysmotektonika» laboratoriyasi tashkil etildi. 2015 – yili Institut strukturasining qayta tashkillantirilishi munosabati bilan «Seysmotektonika» va «Geodinamika» laboratoriyalari birlashtirilib «Geodinamika va seysmotektonika» laboratoriyasi tashkil etildi. 2016 – yildan boshlab ushbu laboratoriya «Seysmogeodinamika»   laboratoriyasi deb qayta nomlandi.
 Seysmotektonika  laboratoriyasiga 1966 – 1986 yillar davomida g.m. – f,d.  J.X.Yakubov, 1970 -1994 yillarda . g.m.f.d. R. N. Ibragimov boshchilik qilgan.
Geodinamika  laboratoriyasiga turli davrlarda g.m. – f,d.  J.X.Yakubov (1966 – 1986), g.m. – f,d.   O.M. Borisov (1986 -1988), g.m. – f,d. A. R. Yarmuhammedov (1989 – 2006), g.m. – f,n. I.M. Alimuhammedov (2007 – 2010), f.m. f.n. M.T.Usmanova (2011 -2015) lar boshchilik qilgan.
Laboratoriyaning asosiy yutuqlari:
-    Yer qobig'ining geologo – geofizik, tektonik va seysmologik xususiyatlarini o'rganish asosida O'zbekiston hududi seysmikligining geologic omillari (kriteriyalari) aniqlandi; Aniqlangan omillar asosida 1:1000000 masshtabdagi seysmotektonika xaritasi tuzildi. (mualliflar: R.N. Ibragimov, Yu. M. Sodiqov, A.K.Xodjayev va bosh.);
-    Geologik va seysmotektonik omillar asosida O'zbekiston hududining seysmogen zonalari aniqlandi va ularning seysmik potensiallari baholandi;
-    Mukammal geologik va seysmologik ma'lumotlar asosida yirik yer yorig'larining dinamik ta'sir etish zonalari aniqlanib seysmogen zonalarning  kengliklari miqdoriy baholandi;  
-    O'zbekiston va unga yondosh hududlarning 1:1000000 va  1:500000 masshtabdagi seysmogen zonalar xaritasi tuzildi;
-    Shu kungacha yaratilgan umumiy seysmik rayonlashtirish xaritalari USR-78, USR-1980, USR-2002, USR-2011 ning geologik va seysmotektonik asoslari yaratildi. USR-78 kompleks   xaritalarning yaratilishida faol qatnagani uchun o'sha davrdagi «Seysmotektonika» laboratoriyasi mudiri R.N.Ibragimov Beruniy mukofoti bilan taqdirlandi;
-    Umumiy seysmik rayonlashtirish xaritasining 1: 1000000 masshtabdagi seysmotektonik variant tuzildi;
-    Mukammal seysmik rayonlashtirishning ilmiy asosi va uslubi yaratildi va uning asosida Toshkent viloyatining 1:500000 masshtabdagi mukammal seysmik rayonlashtirish xaritasi tuzildi;
-    Kompleks seysmologik, injener-geologik zarar keltiruvchi omillar asosida Sharqiy O'zbekistonning 1: 1000000 masshtabdagi  tiplashtirish xaritasi tuzildi;
-    O'zbekiston va unga yondosh hududlar seysmogen zonalar xaritasi asosida O'zbekistonni yagona kadastr tizimi tarkibiga kiruvchi, seysmik xavf yuqori bo'lgan zonalar kadastri yaratildi.

Chop etilgan monografiyalar va maqolalar.
Laboratoriya xodimlari tomonidan olingan ilmiy natijalar 500 dan ortiq ilmiy maqolalar, monografiyalar va ma'ruzalar to'plamlarida chop etilgan/
Jumladan:
Kollektiv monografiyalar:
1.    «Ташкентское землетрясение 26 апреля 1966 года». Ташкент, (19)
2.    «Газлийские землетрясения 1976 и 1984 г.г.». Ташкент, 1978. ()
3.    «Исфара-Батенское и Таваксайское землетрясения 1977 г.»()
4.    «Папское землетрясение 1980 г.». 1982.()
5.    «Сейсмотектоника некоторых районов Узбекистана. 1980»().
6.    «Сейсмическое районирование территории СССР. 1980»().
7.    «Сейсмическое районирование и прогноз землетрясений в Узбекистане(2002).

Laboratoriya xodimlari monografiyalari:

8.    «Сейсмотектоника Ферганской впадины» (R.N.Ibragimov, 1970).
9.    «Сейсмогенные зоны Среднего Тянь-Шаня» (R.N.Ibragimov, 1978).
10.    «ПалеосейсмогеологияЧаткало-Кураминского региона» (Хodjayev, 1985).
11.    «Количественная оценка сейсмической опасности Западного Узбекистана по геологическим и геофизическим данным» (Ziyaudinov, Sadikov, 1987).
12.    «Неотектоника и тектодинамиказападногоТянъ-Шаня» (Хоdjayev, Naymark,1988).
13.    «Современные движения земной коры и сейсмичность» (Golovkov, Nurmatov, Narmirzayev, 1990).

2015 – 2018 yillar davomida laboratoriya xodimlari tomonidan ilmiy jurnallar, anjumanlar to'plamlari xamda ilmiy to'plamlarda chop etilgan maqolalar.

Ilmiy jurnallarda:
1.    Usmanova М.T., Nurmatov U.А., Djurayev А. I. va bosh. Маржанбулакское землетрясение 26 мая 2013г. «Geologiya va mineral resurslar», 2015, № 2, с.29-35.
2.    Yusupov Sh. S., Nurmatov U.А., Shin L.Yu. Влияние геолого-тектонических условий на особенности проявления гидрогеосейсмологических предвестников землетрясений. АН РУз ma'ruzalari, 2015.
3.    Nurmatov U.А., Turapov М.К., Zaxidov Т.К., Yusupdjanova U.А.. Результаты изучения взаимоотношения разрывов (мегатрещин) с крупными разломами глубинного заложения Центральных Кызылкумов. Ekologiya xabarlari, 2016 г.
4.    Ismailov V.А., Nurmatov U.А.,  Ibragimov А.Х., Xusomiddinov А.S. О последствиях Бахмальского землетрясения 29 сентября 2017 года. «Geologiya va mineral resurslar», №1,2018. 35-39 б.
Xalqaro anjumanlar ma'ruzalari to'plamlarida:
5.    Yusupov Sh. S., Nurmatov U.А., Shin L.Yu., Yusupdjanova U.A.  Особенности влияния геодинамической обстановки на проявление предвестников землетрясений. Respublika ilmiy amaliy anjumani ma'ruzalari to'plami «Проблемы сейсмической опасности и риска в Узбекистане, обеспечение безопасности населения при землетрясениях», Тoshkent, 2015, 46-54 b.
6.    Nurmatov U.А., и др. Результаты изучения взаимоотношения разрывов (мегатрещин) с крупными разломами глубинного заложения Центральных Кызылкумов. Халкароанжуманмаърузаларитуплами «Проблемы геодинамики и геоэкологии  внутриконтинентальныхорогенов». Бишкек, 19-24 июнь 2017, 117-124 б.
7.    Usmanova М.T.Некоторые данные к современной сейсмической активизации в Центральной Азии. Илмий-амалийанжуманмаърузаларитуплами «Актуальные проблемы геологии, геофизики и металлогении» 11-12 сентября 2017г.//Тошкент, типография ГП «ИМР», 2017, С.138-140.
8.    Yusupov Sh. S., Nurmatov U.А., Shin L.Yu. Некоторые особенности проявления гидрогеосейсмологических предвестников землетрясений. 9- chi xalqaro ilmiy anjuman GEORISK – 2015  ma'ruzalari to'plami. Москва. 12-14 октябр.2015.
9.    Nurmatov U.А.,  Turapov  М.К., Zaxidov Т.К., Yusupdjanova U.A.  Результаты изучения взаимоотношения разрывов (мегатрещин) с крупными разломами глубинного заложения Центральных Кызылкумов.VII-чихалкаро симпозиум “Проблемы геодинамики и геоэкологии внутриконтинентальных орогенов» . ma'ruzalari to'plami  19-24 июня 2017г. Г. Бишкек, 117-124 б.
10.    Nurmatov U.А.,  Yusupdjanova U.A.  .. Особенности проявления землетрясений в Южно-Ферганской, Бесапано-Северо-Кульджуктау-Туркестанской сейсмогенных зонах.  «Актуальные проблемы сейсмологии» xalqaro anjumanlar ma'ruzalari to'plami Тоshkent, оktyabr, 2016,  433-440 b.
11.    Nurmatov U.А.,  Yusupdjanova U.A.  Особенности проявления землетрясений в Южно-Ферганской, Бесапано-Северо-Кульджуктау-Туркестанской сейсмогенных зонах.«Актуальные проблемы сейсмологии» xalqaro anjumanlar ma'ruzalari to'plami Тоshkent, оktyabr,  2016,  433-440 б.
12.    Nurmatov U.А.,  Yusupdjanova U.A., Fatxullayeva Z. Оценка зоны динамического влияния крупных разломов Центрального Кызылкума и сопредельных территорий. «Геофизические методы решения актуальных проблем современной сейсмологии». xalqaro anjumanlar ma'ruzalari to'plami Тоshkent ,2018.230-234 б.
13.    Zaxidov Т.К., Turapov М.К., Usmanova М.Т. Взаимосвязь мегатрещин с зонами палеосейсмодислокации Восточного Узбекистана. «Геофизические методы решения актуальных проблем современной сейсмологии», xalqaro anjumanlar ma'ruzalari to'plami Тоshkent 2018. 205-209 б.
14.    Sadikov Yu.М., Nurmatov U.А., Xodjayev А.К. К сейсмогеодинамике Западного Тянь-Шаня. «Геофизические методы решения актуальных проблем современной сейсмологии», xalqaro anjumanlar ma'ruzalari to'plami Тоshkent 2018.262-273 б.
15.    Sadikov Yu.М., Umurzakov R.А. Возможности изучения тектодинамики области подготовки сильных землетрясений по полевым тектонофизическим данным. «Геофизические методы решения актуальных проблем современной сейсмологии». xalqaro anjumanlar ma'ruzalari to'plami Тоshkent ,2018. 273-278 б.
16.    Usmanova М.Т. Некоторые закономерности сейсмичности Центрального и Западного Узбекистана. «Мониторинг ядерных испытаний и их последствий» Х- chi xalqaro anjumanlar ma'ruzalari to'plami  Международной конференции. Алматы, 2018 г. 117-119 б.
To'plamlarda:
17.    Turapov М.К., Djalilova  М.F.,  Nurmatov U.А. Напряженно - деформированное состояние земной коры Срединного Тянь-Шаня (по материалам моделирования). «Проблемы сейсмологии в Узбекистане”,Toshkent: Уz R FА SI, 2015.-№12. 42-46 б.
18.    Nurmatov U.А. Turapov М.К., Djalilova  М.F., Yuldasheva E.T. Связь сейсмичности с полями тектонических напряжений. “Проблемы сейсмологии в Узбекистане”  Тоshkent: УzR FА SI, 2015.-№12. 39-42 б.
19.    Nurmatov U.А.Особенности проявления землетрясений в сейсмогенных зонах. «Проблемы сейсмологии в Узбекистане», Ташкент 2015, 110 б.
20.    Turapov М.К., Djalilova  М.F., Nurmatov U.А.Напряженно-деформированное состояние земной коры Срединного Тянь-Шаня. «Проблемы сейсмологии в Узбекистане».  Toshkent, UzR FA SI,,2015, 42-46 б.
21.    Nurmatov U.А. Turapov М.К., Djalilova  М.F., Yuldasheva E.T. Связь сейсмичности с полями тектонических напряжений. «Проблемы сейсмологии в Узбекистане».Toshkent, UzR FA SI,2015, 39-42 б.
22.    Nurmatov U.А. Ибрагимов Р.Н. Результаты сейсмотектонических исследований в Узбекистане. «Проблемы сейсмологии в Узбекистане». Тоshkent, UzR FA SI, 2016, №13, 37-47 б.


pagebody